Půjčovní řád

§ 1  Vybavení si nájemce půjčuje na své vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost na zdraví a majetku nájemce nebo třetích osob, které byly způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.

§ 2 Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení a chránit ho před mechanickým poškozením a poškození teplem.

§ 3 Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

§ 4 Po uplynutí doby, na kterou byl sjednán pronájem vybavení, zaniká právo užívat vybavení a nájemce je povinen toto vybavení vrátit pronajímateli na sjednaném místě a ve sjednanou dobu. Lodě a vybavení přebíráme pouze do 20h., jinak nájemce platí i následující den. V případě nedodržení místa a doby předání vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklé náklady. Dále se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.

§ 5 Vypůjčitel přebírá veškerou zodpovědnost za zapůjčené vybavení. V případě poškození zapůjčeného vybavení nebo nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, je vypůjčitel povinen nejpozději do 14 dnů uhradit částku dle tabulky náhrad.

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použití třetí osobou. jsou používány pouze pro komunikaci se zákazníkem.

Bez dvou dokladů a kauce nelze vybavení zapůjčit.

Souhlas s půjčovním řádem stvrdíte podpisem při převzetí vybavení, jinak Vám nemůže být vybavení zapůjčeno.

Tabulka náhrad

KÁNOE 18 000 Kč
PÁDLO 600 Kč
BAREL 1000 Kč
VESTA 1000 Kč
LANO 100 Kč
ZÁMEK 150 Kč
KONÍČKOVACÍ ŠŃŮRA 50 Kč